Supervízia - základné informácie

Supervízia je konzultačný a poradenský proces, v ktorom supervízor pomáha tomu, koho superviduje s riešením jeho pracovného problému, alebo prekážky, ktorá mu bráni pri práci.

Supervízia pomáha vtedy...

 • keď ste sa s klientom, alebo spolupracovníkom dostali do slepej uličky a neviete ako z nej
 • keď si hovoríte, že ste už urobili všetko, čo sa dalo
 • keď začína byť na vašom pracovisku "dusno", vy, alebo váš tím sa dostáva do častých, niekedy malicherných sporov, ktoré nevedú k riešeniam
 • keď riešite prípad a prajete si, aby ste ho neriešili a snažíte sa ho prenechať iným
 • keď niečo, čo bolo pre vás, alebo vašu organizáciu dôležité, nevyšlo a vy hľadáte cestu, ako sa v budúcnosti niečomu podobnému vyvarovať

O čom je možné so supervízorom hovoriť?

 • napríklad o svojom klientovi, pacientovi, spolupracovníkovi, t.j. „Ako s ním môžem pracovať (spolupracovať)?“
 • o procese práce s klientom..., t.j. „Čo robím, kedy a prečo?“
 • o vzťahu medzi klientom a pracovníkom, t.j. „Aký je náš vzťah a ako to vplýva na moju prácu?“
 • o inštitúcii a podmienkach, kde pracujete
 • o vzťahoch, ktoré sú v inštitúcii

V súčasnosti povinnosť supervíze vyplýva pre:

 • pracovníkov v zariadeniach vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko, resocializačné stredisko)detských domov a krízových centier (Zákon č.305/2005 Z.z., § 47, ods. 7)

 • pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Zákon č. 448/2008 Z. z. definuje supervíziu v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa neho poskytovateľ sociálnej služby je povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne       a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať a uskutočňovať program supervízie (§ 9 ods. 10). Táto sa stala jedným zo štandardov kvality poskytovania sociálnej služby. V tomto zákone sú upravené aj kvalifikačné predpoklady supervízora (§ 84 ods. 8).

 

Viac informácií: https://www.coachingplus.org/texty/slovnicek_pojmov_supervizie.pdf

 

Máte otázku?