Individuálna a skupinová supervízia

Individuálna supervízia:

V individuálnej supervízii pracujem iba s jedným supervidovaným.  Individuálna supervízia prebieha formou pomáhajúceho rozhovoru, ktorého tému určuje supervidovaný. Témami môžu byť napr. práca s klientom, vzťahy na pracovisku, syndróm vyhorenia, nové úlohy a pod.)

Skupinová supervízia:

V skupinovej supervízii sa stretávam s  pracovníkmi v skupine, prípadne s celým tímom. Môže mať nasledovné podoby:

  • Prípadová supervízia v skupine. Ide o proces, v ktorom facilitujem skupinu ľudí (spolupracovníkov), ktorá pracuje na riešení predloženého prípadu, alebo kazuistiky svojho kolegu - člena skupiny
  • V tímovej supervízii sprevádzam pracovný tím pri riešení konkrétneho pracovného problému, alebo pri riešení rolových a vzťahových nedorozumení členov tímu
  • V supervízii organizácie sprevádzam významné osoby v organizácii (jej lídrov, manažérov, dôležité pracovné tímy, iné organizačné zložky) pri riešení konkrétnych organizačných problémov. Môže ísť o supervíziu pri implementácii zmien, pri reštrukturalizácii organizácie, pri vytváraní a zlepšovaní systémov vzdelávania pracovníkov, pri práci s organizačnou kultúrou...
 
Viac infomrácií: https://www.coachingplus.org/texty/slovnicek_pojmov_supervizie.pdf

 

Máte otázku?