Neverbálna komunikácia

Obsahové zameranie vzdelávania:

 • Význam neverbálnej komunikácie a jej základné charakteristiky

 • Chyby a bariéry v neverbálnej komunikácii

 • Mimika - výrazy tváre

 • Haptika - dotyky

 • Proxemika - vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi

 • Posturológia - držanie rúk, postoj tela

 • Gestika - štandardné pohyby, napr. kývanie hlavy

 • Kinezika - oznamovanie informácií pohybom

 • Očný kontakt

 • Chronemika - časové hľadisko komunikácie

 • Paralingvistika - fonetické zvuky, ktoré sa vyskytujú v akustickej reči

 • Olfaktorika - čuchové vnemy

 

 

Máte otázku?